چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟

۱- داشتن عنوان مناسب با تحولات روز: عنوان مورد نظر باید کاملا واضح و دارای لغات کلیدی تحقیق باشد. عناوین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می‌شود.

۲- چکیده مناسب: چکیده تحقیق باید مختصر و مفید باشد پنج بخش اصلی چکیده عبارتند از:

بیان مسئله (۲ تا ۳ پخط)، روش تحقیق: نوع تحقیق (میدانی – کتابخانه ای – طولی – تقاطعی) (یک خط)، محل تحقیق (مکان اجرا) (منطقه – شهر – کشور) (نیم خط)، دوره تحقیق (از ماه ….در سال … تا ماه …..سال ….) (نیم خط)، جامعه تحقیق, نمونه تحقیق ( تعداد افراد منتخب ) (نیم خط)، روش انتخاب حجم نمونه ( تصادفی ساده – تصادفی خوشه ای (نیم خط)، نوع آزمون آماری کای اسکوار (خی دو) – تی استیودنت – رگرسیون (نیم خط)، نوع مدل: نام مدل، نتایج تحقیقاعم از اینکه نتیجه فرضیه های تایید یا رد شده نوشته شود ( دو تا ۳ جمله )، لغات کلیدی : حداکثر چهار کلمه.

بخش های بعدی مقاله:

ادامه مطلب