چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟

۱- داشتن عنوان مناسب با تحولات روز: عنوان مورد نظر باید کاملا واضح و دارای لغات کلیدی تحقیق باشد. عناوین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می‌شود.

۲- چکیده مناسب: چکیده تحقیق باید مختصر و مفید باشد پنج بخش اصلی چکیده عبارتند از:

بیان مسئله (۲ تا ۳ پخط)، روش تحقیق: نوع تحقیق (میدانی – کتابخانه ای – طولی – تقاطعی) (یک خط)، محل تحقیق (مکان اجرا) (منطقه – شهر – کشور) (نیم خط)، دوره تحقیق (از ماه ….در سال … تا ماه …..سال ….) (نیم خط)، جامعه تحقیق, نمونه تحقیق ( تعداد افراد منتخب ) (نیم خط)، روش انتخاب حجم نمونه ( تصادفی ساده – تصادفی خوشه ای (نیم خط)، نوع آزمون آماری کای اسکوار (خی دو) – تی استیودنت – رگرسیون (نیم خط)، نوع مدل: نام مدل، نتایج تحقیقاعم از اینکه نتیجه فرضیه های تایید یا رد شده نوشته شود ( دو تا ۳ جمله )، لغات کلیدی : حداکثر چهار کلمه.

بخش های بعدی مقاله:

۳- مقدمه: Introduction

در این بخش محقق با نوشتن مطالب کلی توجه خواننده را به سوی موضوع تحقیق متمایل می‌کند .در نوشتن مقدمه بهتر است موارد زیر را رعایت نمایید ابتدا یک تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر (این منبع باید از همه مهم تر باشد، اعتبار بیشتر سبب جلب توجه بیشتر خواننده می‌شود). سپس مطالب مرتبط با مقدمه را در این بخش قرار دهید (یادتان باشد هیچ جمله ای را بدون منبع ننویسید).

۴- بیان مسئله مقاله نویسی:

در اینجا هم ابتدا به تعریف مسئله بپردازید و سپس مشکلات و مسایل مرتبط با موضوع را بیان کنید و سعی کنید سوالهایی را که در فرضیات تحقیق مطرح نموده اید را دراین بخش به صورت جملات پرسشی مطرح نمایید ولی این پرسشها باید در جملات خبری باشد.منبع